Please accept the cookie policy to continue with the live chat.

INONE MUCHO SELECTION HOTEL

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI VE AYDINLATMA METNİ

Değerli misafirlerimiz; kişisel verilerin korunması MUCHO LİFE TURİZM ANONİM A.Ş. (INONE MUCHO SELECTION HOTEL) için oldukça önemlidir. Bu nedenle Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin, iş/hizmet amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu na (KVK Kanunu) uygun olarak işlenmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni göstermekteyiz. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme ve muhafazası amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı ve otel ismi verilen şirketimiz ve otelimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma metnidir. INONE MUCHO SELECTION HOTEL, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu na (KVK Kanunu) uyum sağlanması için KVK Kanunu nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni gerçek kişilerin [İlgili Kişi] bilgisine sunulmakta olup, web sitemiz, şirket merkezimizle herhangi bir kişisel veri paylaşmaksızın da ziyaret edilebilir.
Ziyaretçilerin bilgisi dâhilinde toplanan kişisel veriler ise ilgili mevzuata uygun olarak bu politikada belirtilen koşullarda işlenebilir.

1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, INONE MUCHO SELECTION HOTEL in;
Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Sahibi Kategorizasyonu),
Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türleri,
Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
Kişisel verileri saklama sürelerini,
İlgili Kişiler in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
İlgili Kişiler in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.

1) Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

KVK Kanununun Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken aydınlatılmaları gerekmektedir. KVK Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi (Kişisel Veri) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verilerinizi (Özel Nitelikli Kişisel Veri) ifade eder. Bu Aydınlatma Metni kapsamında Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.
KVK Kanunu 3/1-ı maddesi uyarınca INONE MUCHO SELECTION HOTEL Veri Sorumlusudur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerine, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu nun 11 inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
Veri Sorumlusu sıfatıyla INONE MUCHO SELECTION HOTEL Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVK Kanununun 10 uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır.
INONE MUCHO SELECTION HOTEL kişisel verileri matbu formlar, ilgili kişinin kendisi, sözleşmeler, tedarikçiler, elektronik posta, şirket ortak alanları,şirket ilgili departmanları, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak;
Şahsen Başvurularınızda elden, Otele ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla, referanslar aracılığıyla veya Otelin çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı ile,
Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek görüşmeler sırasında edinilen bilgiler 6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan hukuki sebeplerle işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası nda belirtilen amaçlar doğrultusunda toplamaktadır.

2) Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

INONE MUCHO SELECTION HOTEL kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (tedarikçi, bayi, danışman) kişisel verileri işlenebilmektedir.
-Müşteri,
- Potansiyel hizmet alıcıları,
-Dergi çalışmaları ve Ropörtaj,
-Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi,
-Çalışan, çalışan adayı

3) Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

A.Müşteri / Potansiyel Hizmet Alıcıları
Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası
Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).
• Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).
• Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).
• Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.
• Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
• Kuruluşumuzda konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.
İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon

Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
Özlük Verisi: Ünvan bilgisi, meslek bilgisi, evlilik yıldönümü bilgisi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Form üzerindeki imza, sağlık sorunları, uyruk
Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf
Seyahat Bilgisi: Ulaşım bilgileri
B.Dergi çalışmaları, Ropörtaj
Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı
İletişim Bilgisi: Cep telefonu, e-posta adresi, adres
Özlük : Öğrenim Durumu
Özel Nitelikli Kişisel Veri: İmza
C.Dergilerin gönderildiği kişiler; Dergi Çalışmaları; röportajlar
Kimlik Bilgileri: Adı ve Soyadı,
Konum Bilgisi: Derginin teslimat adresi
letişim Bilgileri: Cep telefonu numarası, e-posta adresi, posta adresi, posta kodu, sabit hat numarası
D.Tedarikçi veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi
Kimlik Bilgisi: TC Kimlik No, Ad soyadı
İletişim Bilgisi: e-posta adresi, telefon, KEP adresi, adres, cep telefonu
Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, vergi levhası, IBAN
Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: İmza sirküler, faaliyet belgesi,
Özel Nitelikli Kişisel Veri/Hukuki İşlem Bilgisi: İmza
Görsel Bilgi: Fotoğraf

4) Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri özel nitelikli olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 6. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
INONE MUCHO SELECTION HOTEL ailesi olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir biçimde aşağıdaki durumlarda işlemektedir:

1. Açık Rızanızın Bulunması Durumunda

İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık istenmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis edilmesi, ve tesiste sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp sağlamadığınıza dair karar verilebilmesi amacı ile ilgili spor aktivitesi hizmetlerinden yararlanmanıza engel olacak bir rahatsızlığınızın bulunup bulunmadığına dair verdiğiniz sağlık bilgileriniz vb.). Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan bu sağlık bilgileri hizmet aldığınız tesis içerisinde sadece sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır. Sizlerin özel nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli sağlık verileriniz ve diğer tercihleriniz ile ilgili özel nitelikli verileriniz kurum içi hizmetin sağlanması ve aldığınız hizmet doğrultusunda siz değerli misafirlerimizin hayati risk oluşturacak faktörlerin en aza düşürülmesi amacı ile kurum içerisinde sadece hizmeti sağalacak personelimiz ile sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli bu verileriniz kurum içi diğer çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile asla paylaşılmaz. Özel nitelikli bu verilerin korunması amacı ile gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak ciddiyet ve hassasiyet ile verilerin korumasına özen gösterilmektedir.

2. Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda

Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda ( Kaza geçirmeniz, Açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda ) sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

4) Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde Kullanıldığı

Kişisel veriler, MUCHO LİFE TURİZM ANONİM A.Ş. tarafından işletilen otellerin (INONE MUCHO SELECTION HOTEL);
Faaliyetlerin ve operasyon süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması,
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması,
Hizmet ve satış sonrası destek hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
Sosyal Ağlar aracılığıyla üyelik süreçlerini yürütülmesi,
Çağrı Merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
İş ortakları, bayiler veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
Sigorta Süreçlerinin Yürütülmesi,
Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
Şirket merkez ve tesislerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin
Şirket çalışanlarının işe alım ve işten çıkış süreçlerinin planlanması ve icrası, insan kaynakları ve özlük süreçlerinin yönetilmesi,
İş Başvurularının değerlendirilmesi,
Alt işveren personel, ekstra personel, yabancı personel süreçlerinin planlanması ve icrası,
İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
Transfer, karşılama, unutulan eşyaların gönderilmesi gibi taleplerin karşılanması,
Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi,
Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
amaçlarıyla KVKK nın 5 (2) maddesinde belirtilen a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleri dahilinde işlenecektir.

5) Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

INONE MUCHO SELECTION HOTEL tarafından işlenen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirler aşağıdadır:
Veri Güvenliğinin sağlanması için kişisel veri içeren sistemlerde yetki yönetimi yapılır. Bu sistemlere network üzerinden gerçekleşecek erişimler kontrol edilir.
Kişisel verilerin barındırıldığı tüm sistemlerin periyodik olarak güvenlik taramaları gerçekleştirilir.
Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kurum dışına çıkmasını engellemek amacıyla gerekli süreç ve sistemler kurgulanır.
Kişisel verilere erişimi olan kişilere eğitim verilerek farkındalıkları arttırılır ve veri ihlal vakalarını önlemeye yönelik kurallar uygulanır.
Kişisel veriler veri merkezi ve bulut ortamlarında gerekli güvenlik tedbirleri alınarak saklanır.
Hizmet sunumu amacıyla kullanılan yazılım ve diğer ürünlerin bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunmasına uyumlu olması aranır.
Veri barındıran tüm sistemler olası bir sistem çökmesi ve siber saldırılara karşı korunmasını ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yedeklenir.
Kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri alınır.
Web sitesi ve kişisel veri barındıran tüm sistemlerin üzerinde bulunduğu network firewall ile korunur.

6) Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

INONE MUCHO SELECTION HOTEL kişisel verileri yalnızca Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Müşteri verileri ilgili departman ile paylaşılmaktadır.
Otel hizmetlerinin yerine getirilmesi için işbu politikanın 4. Maddesinde sayılı işlemlerin gerçekleştirilmesi bakımından, kişisel verileriniz Kanun ve sair mevzuat (1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu sayılan kanunlara ilişkin sair yönetmelikler, denetleyici ve düzenleyici kurum ve kuruluşların düzenlemeleri ile kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere), Şirket tarafından işlenebilecektir, Şirket in altyapı sağlayıcıları, eğitmenleri, hizmet aldığı üçüncü kişiler, seyahat acenteleri, e-arşiv, e-irsaliye ve e-fatura hizmeti veren tüzel kişiler, e-defter, e-irsaliye ve e-arşiv hizmeti veren tüzel kişiler, internet sitelerimiz için yurtdışından alınan sunucu hizmeti, sigorta şirketleri, bankalar/finansman şirketleri, alacakların tahsili amacıyla tahsil alacak şirketleri, işyeri hekimi, vekalet ilişkisi içerisinde olduğumuz gerçek ve tüzel kişiler, iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir. Ancak, her halükarda KVK Kanunu nda sayılan istisna haller hariç olmak üzere kişisel veriler kişisel veri sahibinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.
Müşteri verileri ayrıca; müşterinin ticari elektronik ileti onayı doğrultusunda alışveriş tercih, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda kendisine tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.
Web sitesi kullanım tercihleri ve gezinti geçmişi çerez [cookie] hizmeti alınan üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.
Müşteri memnuniyetinin ve bağlılığının artırılması amacıyla, Müşteri ye ait anonim veriler pazar araştırması yapacak şirketlerle paylaşılmaktadır.
Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamında Müşteri ye ait veriler INONE MUCHO SELECTION HOTEL in işletmecisi MUCHO LİFE TURİZM ANONİM A.Ş. grup şirketleri ve tüm iştirakleri ile paylaşılmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu uyumlu hükümler sayesinde yasal olarak da korunmaktadır.

7) Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

INONE MUCHO SELECTION HOTEL işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder. Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re'sen veya talebiniz üzerine derhal mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

8) Çerezler

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

9) İlgili Kişiler in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğunu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

INONE MUCHO SELECTION HOTEL tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı kullanmak amacıyla; INONE MUCHO SELECTION tarafından işletilen websitesinde yer alan KVK Kanunu madde 13 uyarınca düzenlenen Başvuru Formu nda belirtilen yöntemlerle başvurunuzu yapabilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz

10) Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

INONE MUCHO SELECTION HOTEL , INONE MUCHO SELECTION HOTEL tarafından işlenen kişisel verilerinizi; INONE MUCHO SELECTION HOTEL in yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere INONE MUCHO SELECTION HOTEL 'in yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

11) Otel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi

INONE MUCHO SELECTION HOTEL tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara yalnızca Otel'in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 21 gün süre ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.

12) Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

INONE MUCHO SELECTION HOTEL, web sitesi aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.
INONE MUCHO SELECTION HOTEL tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. INONE MUCHO SELECTION HOTEL bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.
INONE MUCHO SELECTION HOTEL tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.
INONE MUCHO SELECTION HOTEL, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

13) Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası nda Yapılacak Değişiklikler

INONE MUCHO SELECTION HOTEL, önceden bilgi vermeksizin işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

We use Cookies
We use our own and third-party cookies to personalize content and to analyze web traffic. Read more about cookies.